Home สถานที่ท่องเที่ยว บ้านสลักคอก
บ้านสลักคอก PDF พิมพ์ อีเมล

บ้านสลักคอก อยู่ติดกับบ้านสลักเพชร ลักษณะเป็นช่องแคบๆ เข้าไปในตัวเกาะ ด้านติดทะเลเป็นช่องแคบๆ ภายในเป็นเวิ้งกว้าง ใช้เป็นที่หลบลม ของเรือประมงได้เป็นอย่างดี แต่ไม่มีหาดทรายสำหรับเล่นน้ำ เป็นที่ตั้งชุมชน มีหมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านใหญ่ อีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่มีอาชีพประมง นอกจากนี้ ยังมีการทำนากุ้ง บ้านสลักคอก มีท่าเทียบเรือ 1 แห่ง สำหรับผู้สนใจ ที่จะศึกษาชีวิตชาวประมงบ้านสลักคอก เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่น่าสนใจ ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเลแห่งเกาะช้าง มีวัดอยู่ 1 วัด และท่าเทียบเรือ 1 แห่ง